"Th.Ch.ทาร์ซาน+ฟังกี้" ลักษณะตรงตามาตรฐานพันธุ์บางแก้ว จิตประสาทดี ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061*-66356000" />

กมลชัยบางแก้ว

รายการเมนู


กมลชัยบางแก้ว

รายการลูกสุนัข


เพศผู้ TF.1 **จองแล้ว คุณวราเทพ จ.ชลบุรี**
ผลงาน"Th.Ch.ทาร์ซาน+ฟังกี้"
ผลงานของพ่อพันธุ์สายเลือดเยี่ยม"Th.Ch.ทาร์ซาน" กับแม่พันธุ์ไทยแลนด์แชมปฯ"ฟังกี้" เกิด 15 ส.ค.64 สนใจติดต่อ คุณกมล 061-6356000

เพศผู้ สีขาวเทา เกิด 15 ส.ค.64 ผลงาน"Th.Ch.ทาร์ซาน+ฟังกี้" ลักษณะตรงตามาตรฐานพันธุ์บางแก้ว จิตประสาทดี ไม่ก้าวร้าว สนใจติดต่อ คุณกมล 061*-66356000

061-6356000